CONTESTACION DA XEFATURA TERRITORIAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

Presidenta de Fapacel
Edificio Cei Nodus Concello de Lugo
Avda. de A Coruña, 500
27003 Lugo
En relación co seu escrito enviado por correo electrónico a esta xefatura territorial, con data 6 de maio, no que se formulan unha serie de preguntas que inquedan ás familias dos alumnos usuarios do transporte escolar, informámoslle o seguinte:

ESCRITO A XEFATURA TERRITORIAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

NON AVANZAMOS MATERIA: REFORZO, RECUPERACION, ATENCION EMOCIONAL

NON AVANZAMOS MATERIA: XESTION EMOCIONAL

NON AVANZAMOS MATERIA REFORZO

RESUMO INSTRUCCIONS CONSELLERIA 3º TRIMESTRE

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

RECUPERACION MATERIAL E LIBROS

Prezada Conselleira

 

Solicitamos unha vez máis que teña en conta as circunstancias excepcionais que están a padecer as familias e as dificultades que están tendo á hora de poder seguir a formación dende as casas.

"RETRINCOS DE CORES" TRABALLAR AS EMOCIONS

Neste enlace tendes unha recomendació da nosa Psicóloga Laura Pardeiro Álvarez, Psicóloga Educativa, colegiada número O-03207 

COMUNICADO CONXUNTO DA COMUNIDADE EDUCATIVA GALEGA

Á CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADE E FORMACIÓN
PROFESIONAL:
Os abaixo asinantes, na nosa calidade de representantes dos distintos
sectores da comunidade educativa, solicitamos desta Consellería sexa
tomado en consideración o noso posicionamento sobre a actual situación
derivada da pandemia do COVID-19 que estamos a padecer, que pasan a
expor, co unánime pedimento de que a decisión da administración
educativa de cara ao desenvolvemento e finalización do presente curso

Distribuir contenido