REFORZAR, REPASAR E AFIANZAR COÑECEMENTOS

NESTE TRIMESTRE NON SE AVANZA MATERIA: TEMOS QUE PARTICIPAR DA ORGANIZACION

Prezadas familias, dende a Confederación ANPAS GALEGAS, diante da situación de confusión e incerteza
educa????va que estamos a sufrir, querémosvos lembrar a necesidade dunha educación para a igualdade agora
máis que nunca.
Seguimos vendo como, logo de case dous meses de confinamento, a forma de con????nuar coa formación apenas
mudou, o sistema dixital non está a altura, non hai garan????a de que todo o alumnado estea conectado en
igualdade de condicións, e a preparación tanto do alumnado como do profesorado para u????lizar as ferramentas

ESCRITO A XEFATURA TERRITORIAL DE EDUCACION DE LUGO

Dende a Federación FAPACEL queremos manifestar a nosa preocupación polo
desenvolvemento deste último trimestre do curso e das fases da desescalada.
Levamos seis semanas de confinamento e aínda hoxe nos chegan queixas das
familias pola falta de organización no que queda do curso e a incerteza ante o comezo
do vindeiro curso.
Se ben as instrucións saíron publicadas o día 28 de abril de 2020, seguimos a
ter os mesmos problemas que ao inicio do estado de alarma, aos que hai que engadir a

ESCRITO A CONSELLERIA DE POLITICA SOCIAL SOBRE APERTURA DE CENTROS DE 0-3 ANOS

Prezada Conselleira de Política Social,
Dende a Confederación Anpas Galegas dirixímonos a vostede para transmitirlle a preocupación das familias de nenos e nenas de 0 a 3 anos usuarias das escolas infantís que xestiona esa consellaría.

TRABALLEMOS CO QUE TEMOS

CONTESTACION DA XEFATURA TERRITORIAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

Presidenta de Fapacel
Edificio Cei Nodus Concello de Lugo
Avda. de A Coruña, 500
27003 Lugo
En relación co seu escrito enviado por correo electrónico a esta xefatura territorial, con data 6 de maio, no que se formulan unha serie de preguntas que inquedan ás familias dos alumnos usuarios do transporte escolar, informámoslle o seguinte:

ESCRITO A XEFATURA TERRITORIAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

NON AVANZAMOS MATERIA: REFORZO, RECUPERACION, ATENCION EMOCIONAL

NON AVANZAMOS MATERIA: XESTION EMOCIONAL

NON AVANZAMOS MATERIA REFORZO

Distribuir contenido